Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych nieprzekraczających, wyrażonej w złotych, kwoty 130 000,00