Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich(47-100) przy ul. Chrobrego 5. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora..

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 77 440 17 82

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
-realizacji projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
-realizacji zadań wspierających rodziny i system pieczy zastępczej,
-realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami
-prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych.
-archiwizacja posiadanych dokumentów i danych,
-oraz ,prowadzenie spraw w zakresie zadań i obowiązków dotyczących PCPR w Strzelcach Opolskich niewymienionych wyżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c, e, b, art. 9 ust. 2pkt.g RODO ( dane szczególnych kategorii np. zdrowia) oraz art. 10 RODO (dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych).

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów (np. Sąd, Policja, Urząd Gminy), a także podmiotom działającym na zlecenie administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Natomiast zbiory tworzone doraźnie usuwane są bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo:
-dostępu do Pani/Pana danych oraz uzyskania ich kopii,
sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe)
-sprzeciwu ich przetwarzania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (tylko
w ściśle określonych przypadkach).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres : Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon : 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani, Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 31 grudzień 2020 09:26 Bożena Ostrowska