Zarządzenie Nr 9/ 2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 13 marca 2024r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (konkurs ponowny)

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) i uchwały nr 621/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9 maja 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Chowaniec – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w zakresie organizacji i przeprowadzania w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pn.” Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się ponownie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców” w okresie 01.05.2024 r. - 31.12.2024 r.

§ 2

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie wsparcia z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 9 2024 pdf 269.97 KB Bożena Ostrowska
Załącznik 1 TREŚĆ pdf 3.69 MB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 1 oferta realizacji zadania docx 31.87 KB Bożena Ostrowska
załącznik nr 2 - umowa docx 41.28 KB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 3 karta formalnej oceny oferty docx 18.49 KB Bożena Ostrowska
Załącznik nr 4 karta merytorycznej oceny docx 17.25 KB Bożena Ostrowska
Formularz zgłoszenia do komisji docx 18.47 KB Bożena Ostrowska
zaproszenie do komisji docx 13.78 KB Bożena Ostrowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 marzec 2024 07:12 Bożena Ostrowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 marzec 2024 07:13 Bożena Ostrowska