Zarządzenie Nr 4/ 2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

z dnia 23 stycznia 2024r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (konkurs ponowny)

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) i uchwały nr 621/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 9 maja 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Chowaniec – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w zakresie organizacji i przeprowadzania w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pn.” Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się ponownie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w latach 2022-2024 całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla potrzeb Powiatu Strzeleckiego dla 8 dzieci, którego celem jest zapewnienie dzieciom opieki
i wychowania w sytuacji niemożności sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców”
w okresie 01.03.2024 r. - 31.12.2024 r.

§ 2

Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie wsparcia
z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 4/ 2024 pdf 48.07 KB Bożena Ostrowska
Ogłoszenie pdf 604.85 KB Bożena Ostrowska
załącznik nr 1 - oferta docx 38.14 KB Bożena Ostrowska
załącznik nr 2 - umowa docx 41.06 KB Bożena Ostrowska
załącznik nr 3 - karta formalnej oceny oferty docx 20.70 KB Bożena Ostrowska
załącznik nr 4 - karta merytorycznej oceny oferty docx 19.67 KB Bożena Ostrowska
Zaproszenie do komisji Formularz zgłoszenia docx 18.42 KB Bożena Ostrowska
zaproszenie do komisji docx 13.83 KB Bożena Ostrowska