Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Dokumenty programowe

Dokumenty programowe 2017

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Bożena Ostrowska
Data wytworzenia: 2017-03-13 09:48:16
Opublikowała: Bożena Ostrowska
Data publikacji: 2017-03-13 10:49:29
Odsłon: 273
Dziennik zmian

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2016

Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

 1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.
UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!
Kończy się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

W 2016 roku termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa w dniu 10 października 2016 r. z tym, że: 

1. wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).

2. termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op.), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
ul. B. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op., w pokoju nr 6.

Pełną informację o programie udziela pracownik Centrum pod nr telefonu  (77) 4613381.


UWAGA STUDENCI!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraził zgodę, aby termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków (dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2015/2016), przypadający na dzień 30 marca 2016 został przedłużony w bieżącym roku  - do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zmiany w roku 2016
pobierz plik
---------------------------
Informacje ogólne 2016
Kierunki działań

pobierz plik

Ujednolicony program - "Aktywny Samorząd"
pobierz plik
ZARYS KONCEPCJI OPINIOWANIA PROTEZY

 

Wytworzyła: Administrator
Data wytworzenia: 2016-10-18 12:40:13
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-10-18 14:40:35
Odsłon: 967
Dziennik zmian

Zasady przyznawania dofinansowań w Powiecie Strzeleckim w roku 2016

Wytworzyła: Administrator
Data wytworzenia: 2016-10-18 12:32:27
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-10-18 14:32:45
Odsłon: 802
Dziennik zmian