Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Zasady pokrywania innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

1. Prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się środki finansowe na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, o których mowa w art. 84 pkt. 3 Ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) zwane dalej „środkami finansowymi”.

2. Przyznanie „środków finansowych” następuje na podstawie wniosku zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad złożonego przez prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka albo w terminie do 14 dni od dnia uzyskania przez prowadzącego rodzinny dom dziecka informacji
o wystąpieniu tych kosztów.

3. Przyznanie „środków finansowych” ma charakter jednorazowy i przyznawane są w wysokości nie wyższej niż 300,00 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka wobec którego powstały nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem tego dziecka
lub którego dotyczą nieprzewidziane koszty związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

4. „Środki finansowe” przyznawane są na podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia kosztów albo wystąpienia zdarzenia, które wywołało konieczność poniesienia nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem tego dziecka
lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, dokumentów dotyczących możliwości pokrycia tych kosztów z innych źródeł oraz kosztorysu zawierającego szacunkową wysokość kosztów, ich przeznaczenie, miary i ceny jednostkowe oraz zbiorcze.

5. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4 podlega weryfikacji przez pracownika PCPR pod kątem zgodności kosztów zawartych w kosztorysie z aktualnymi cenami rynkowymi.

6. „Środki finansowe” mogą być przyznane wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości całkowitego pokrycia kosztów z innych źródeł, np. ze środków pochodzących
z Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, firm ubezpieczeniowych, itd.

7. „Środki finansowe” przyznawane są do wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami a środkami finansowymi przyznanymi na ich pokrycie z innych źródeł, z zastrzeżeniem
pkt. 3.

8. W przypadku, jeśli „środki finansowe” zostały przyznane przez PCPR, a prowadzący rodzinny dom dziecka wykorzystał je w niższej wysokości lub pozyskał z innych źródeł środki na pokrycie tych kosztów, zobowiązany jest do zwrotu pobranego świadczenia, w wysokości różnicy pomiędzy wysokością środków przyznanych i wykorzystanych lub pozyskanych
z innych źródeł na ten cel.

9. W przypadku pobytu w rodzinnym domu dziecka dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, kwota „środków finansowych” ustalana będzie indywidualnie w uzgodnieniu z powiatem pochodzenia dziecka zobowiązanym do zwrotu wydatków i może być wyższa od kwoty określonej w ust. 3.

10. Rozliczenie „środków finansowych” następuje na podstawie faktur lub rachunków oraz dowodów zapłaty potwierdzających poniesione wydatki przedłożonych przez rodzinny dom dziecka do PCPR w terminie do 30 dni od dnia przekazania.

11. W przypadku braku rozliczenia przyznane „środki finansowe” podlegają zwrotowi jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do zasad pokrywania innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka
Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-11-29 08:30:02
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 09:43:03
Odsłon: 639
Dziennik zmian