Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

1. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575 ze zm.) zwane dalej „dofinansowaniem do wypoczynku” jest przyznawane rodzinom zastępczym lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka zamieszkałym na terenie Powiatu Strzeleckiego w miarę posiadanych w budżecie powiatu środków finansowych.

2. Przyznanie „dofinansowania do wypoczynku” dziecka następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka
zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wypoczynku dziecka. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. „Dofinansowanie do wypoczynku” dziecka może być udzielone nie częściej niż raz
w roku.

5. Przyznanie oraz odmowa przyznania „dofinansowania do wypoczynku” następuje w drodze decyzji administracyjnej.

6. „Dofinansowanie do wypoczynku” obejmuje zorganizowane formy wypoczynku dziecka takie jak: kolonie, zimowiska, obozy letnie i zimowe, turnusy, wycieczki, zielone szkoły, trwające nie krócej niż 5 dni. W uzasadnionych przypadkach braku możliwości skierowania dziecka na wypoczynek w formie zorganizowanej, za uprzednią zgodą Dyrektora PCPR w Strzelcach Opolskich, „dofinansowanie do wypoczynku” może objąć niezorganizowane formy wypoczynku dziecka.

7. Wysokość „dofinansowania do wypoczynku” na jedno dziecko wynosi nie więcej niż 400,00 zł oraz nie więcej niż całkowity koszt wypoczynku.

8. „Dofinansowaniu do wypoczynku” podlegają tylko koszty bezpośrednio związane
z wypoczynkiem dziecka, w szczególności:

1) wynagrodzenie organizatora,

2) wstępy na imprezy, do kin, teatrów, muzeów,

3) przejazdy,

4) noclegi,

5) wyżywienie.

9. W przypadku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, kwota „ dofinansowania do wypoczynku” ustalana będzie indywidualnie z powiatem pochodzenia dziecka zobowiązanym do zwrotu wydatków i może być wyższa od kwoty określonej w pkt. 7.

10. Udokumentowanie poniesienia kosztów wypoczynku dziecka następuje w formie przedłożenia do PCPR, w szczególności następujących dokumentów:

1) faktur,

2) rachunków,

3) biletów

nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia wypoczynku dziecka.

11. W przypadku braku rozliczenia przyznane „dofinansowanie do wypoczynku” podlega zwrotowi jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-11-29 10:16:37
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 11:20:05
Odsłon: 961
Dziennik zmian