Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa
w art. 83 ust. 1 pkt. 2 lit. a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575) zwane dalej „jednorazowym świadczeniem” jest przyznawane rodzinom zastępczym lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka zamieszkałym na terenie Powiatu Strzeleckiego w miarę posiadanych w budżecie powiatu środków finansowych.

2. O przyznanie „jednorazowego świadczenia” może ubiegać się rodzina zastępcza
lub prowadzący rodzinny dom dziecka przyjmując dziecko do rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka już funkcjonującym, a przyjmującym nowe dziecko „jednorazowe świadczenie” przysługuje w przypadku, gdy zasadność jego przyznania zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. W przypadku zmiany przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, zwłaszcza gdy pobyt miał charakter przejściowy – rzeczy zakupione w ramach „jednorazowego świadczenia” przez daną rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka podlegają, w miarę możliwości, przekazaniu następnej z nich.

5. Maksymalna wartość „jednorazowego świadczenia”, przyznawanego w formie pieniężnej
na jedno dziecko wynosi 1500,00 zł.

6. Przyznanie „jednorazowego świadczenia” odbywa się na wniosek rodziny zastępczej
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

7. Przyznanie lub odmowa przyznania „jednorazowego świadczenia” następuje w drodze decyzji administracyjnej.

8. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a przy wniosku o przyznanie „jednorazowego świadczenia” bierze się pod uwagę w szczególności:

1) potrzeby dziecka,

2) możliwości zaspokojenia przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka potrzeb dziecka we własnym zakresie,

3) pobyt dziecka w rodzinie zastępczej u osób spokrewnionych, zamieszkałych w tym samym środowisku co jego rodzice,

4) przewidywany okres pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej,

5) opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

9. „Jednorazowe świadczenie” może być przeznaczone na zakup: łóżka/łóżeczka, stołu, krzesła/stolika do karmienia, przewijaka, wanienki do kąpieli, biurka, lampki, fotela do biurka,

szafy, półki, komody, wózka, fotelika samochodowego, kołdry, poduszki, pościeli, prześcieradła, koca, bielizny osobistej, ręczników, odzieży, kurtki/płaszcza, obuwia i innych materiałów i prac związanych z zagospodarowaniem dziecka w nowym środowisku.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach „jednorazowe świadczenie” może być przyznane na zaspokojenie innych, ważnych potrzeb wynikających z faktu przyjęcia dziecka
do rodzinnej pieczy zastępczej.

11. Szacunkowa wartość poszczególnych rzeczy zakupywanych w ramach „jednorazowego świadczenia” na pokrycie niezbędnych wydatków określana jest przez pracownika socjalnego we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w wykazie niezbędnych kosztów, na zasadach rozeznania cen według zasad gospodarności i celowości.

12. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka jest zobowiązana do rozliczenia wydatkowania „jednorazowego świadczenia” w postaci kopii rachunków/faktur, składanych w PCPR w Strzelcach Opolskich przed upływem 30 dni od daty wypłaty świadczenia.

13. W przypadku braku rozliczenia przyznane „jednorazowe świadczenie” podlega zwrotowi
w trybie jak dla świadczeń nienależnie pobranych.

14. W przypadku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, kwota „ jednorazowego świadczenia” ustalana będzie indywidualnie w uzgodnieniu z powiatem pochodzenia dziecka zobowiązanym do zwrotu wydatków i może być wyższa od kwoty określonej w pkt. 5.

15. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma obowiązek sprawdzić, w jakim zakresie potrzeby dziecka przyjętego do rodzinnej pieczy zastępczej w ramach przyznania „jednorazowego świadczenia” zostały zaspokojone.

Załącznik:

  1. Załącznik nr 1 do zasad przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.
Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-11-29 10:13:08
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 11:16:17
Odsłon: 1542
Dziennik zmian