Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku


1. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt.2 lit. b Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) zwane dalej „świadczeniem”, jest przyznawane rodzinom zastępczym lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka zamieszkałym na terenie Powiatu Strzeleckiego w miarę posiadanych w budżecie powiatu środków finansowych.

2. Jako „zdarzenie losowe” określa się w szczególności: kradzież, pożar, wypadek, nagłą chorobę w rodzinie, śmierć członka rodziny lub inne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie dziecka i rodziny.

3. „Świadczenie” może mieć charakter jednorazowy albo okresowy.

4. „Świadczenie” okresowe przyznaje się na czas, który jest niezbędny do ustąpienia skutków zdarzenia, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia.

5. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, której przyznano „świadczenie” zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić PCPR w Strzelcach Opolskich, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

6. Przyznanie „świadczenia” następuje na podstawie wniosku złożonego przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

7. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia losowego albo innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki lub w terminie 14 dni
od dnia uzyskania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka informacji o wystąpieniu tego zdarzenia.

8. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 7, nie będą rozpatrywane.

9. Przyznanie oraz odmowa przyznania „świadczenia” następuje w drodze decyzji administracyjnej.

10. „Świadczenie” o charakterze jednorazowym przyznaje się do wysokości 1.000,00 zł.

11. „Świadczenie” o charakterze okresowym przyznaje się do wysokości 200,00 zł miesięcznie.

1. W przypadku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, kwota „świadczenia” ustalana będzie indywidualnie w uzgodnieniu z powiatem pochodzenia dziecka zobowiązanym do zwrotu wydatków i może być wyższa
od kwoty określonej w pkt. 10 i 11.

13. Rozliczenie „świadczenia” następuje na podstawie rachunków lub faktur przedłożonych przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka do PCPR
w Strzelcach Opolskich w terminie 30 dni od dnia otrzymania przyznanych środków.

14. W przypadku braku rozliczenia przyznane „świadczenie” podlega zwrotowi w trybie jak
dla świadczeń nienależnie pobranych.

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do zasad przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo
Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-11-29 10:08:39
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 11:11:55
Odsłon: 775
Dziennik zmian