Zasady przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

1. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka lub zamieszkuje zawodowa lub niezawodowa rodzina zastępcza, o których mowa w art. 83 ust. 2 i 3a oraz
art. 84 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) zwane dalej „środkami finansowymi” przyznawane są zawodowym i niezawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka zamieszkałym na terenie Powiatu Strzeleckiego.

2. „Środki finansowe” przyznaje się w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka na następujące opłaty:

1) czynsz,

2) najem,

3) energia elektryczna i cieplna,

4) opał,

5) woda,

6) gaz,

7) odbiór nieczystości stałych i płynnych,

8) dźwig osobowy,

9) antena zbiorcza,

10) jeden abonament telewizyjny (telewizja publiczna) i jeden abonament radiowy,

11) usługi telekomunikacyjne, obejmujące jeden abonament telefoniczny i jeden abonament internetowy;

obliczone przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ww. ustawy, umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz
z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka.

3. Rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej Starosta może przyznać „środki finansowe” na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w miarę posiadanych w budżecie powiatu środków finansowych.

4. Rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci Starosta przyznaje „środki finansowe” na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, jeśli zasadność przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

5. „Środki finansowe”, przyznawane są na wniosek odpowiednio prowadzącego rodzinny dom dziecka lub rodziny zastępczej składany w terminie do 10-ego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszych zasad. Do wniosku konieczne jest przedłożenie kserokopii faktur
lub rachunków oraz dowodów zapłaty potwierdzających poniesione wydatki.

6. Przyznanie oraz odmowa przyznania „środków finansowych” następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do zasad przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej
Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-11-29 10:03:35
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 11:08:22
Odsłon: 1014
Dziennik zmian