Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Zasady przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

1. Środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka o których mowa w art. 84 pkt 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575 ze zm.) zwane dalej „środkami finansowymi” oraz świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje zawodowa rodzina zastępcza, o których mowa
w art. 83 pkt 4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz.575 ze zm.) zwane dalej „świadczeniem” przyznawane
są zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka zamieszkałym na terenie Powiatu Strzeleckiego.

2. Przyznanie „środków finansowych” następuje wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka, bądź
w przypadku konieczności pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci, które będą umieszczone
w tej formie pieczy zastępczej.

3. „Środki finansowe” przyznawane są na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

4. Ze względu na prace nad uchwaleniem budżetu wniosek, o którym mowa w ust. 3
o przyznanie „środków finansowych” należy składać w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.

5. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 5, nie będą rozpatrywane.

6. Do wniosku należy załączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu zgodnie z wzorem kosztorysu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad z wyszczególnieniem materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia.

7. Kosztorys może podlegać weryfikacji przez rzeczoznawcę powołanego przez Dyrektora PCPR pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z obowiązującymi cenami rynkowymi.

8. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną dokonaną przez komisję powołaną przez Dyrektora PCPR, w celu określenia jego zasadności i zakresu planowanych robót remontowych.

9. „Środki finansowe” przyznaje się po raz pierwszy po 2 latach funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

10. „Środki finansowe” przyznaje się nie częściej niż raz na 2 lata, w wysokości nie wyższej
niż 5 000,00 zł.

11. Przyznanie lub odmowa przyznania „środków finansowych” następuje w drodze decyzji administracyjnej.

12. Prowadzący rodzinny dom dziecka po zrealizowaniu „środków finansowych” składa Dyrektorowi PCPR oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszych zasad, że „środki finansowe” zostały wykorzystane wraz z fakturami
lub rachunkami oraz dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesione wydatki.

13. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanych „środków finansowych” wraz z odsetkami ustawowymi od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych „środków finansowych” do dnia spłaty.

14. Dyrektor PCPR lub osoba przez niego upoważniona dokonuje kontroli wykorzystania „środków finansowych”.

15. Stwierdzenie w ramach kontroli wykorzystania „środków finansowych” niezgodnie
z ich przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanych „środków finansowych” wraz z odsetkami ustawowymi od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych „środków finansowych” do dnia spłaty.

16. Rodzinie zastępczej zawodowej, Starosta może przyznać „świadczenie” na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w miarę zabezpieczonych w budżecie powiatu środków finansowych.

17. Remont może dotyczyć wyłącznie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza ubiegająca się o przyznanie „świadczenia”.

18. Przyznanie „świadczenia” następuje wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego poprawa warunków zamieszkania dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej, bądź
w przypadku konieczności pozyskania miejsc dla kolejnych dzieci, które będą umieszczone
w tej rodzinie.

19. „Świadczenie” przyznawane jest na wniosek zawodowej rodziny zastępczej zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

20. Ze względu na prace nad uchwaleniem budżetu wniosek, o którym mowa w ust. 18
o przyznanie „świadczenia” należy składać w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok przeprowadzenia remontu.

21. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 20, nie będą rozpatrywane.

22. Do wniosku należy załączyć uproszczony kosztorys planowanego remontu zgodnie z wzorem kosztorysu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad z wyszczególnieniem materiałów i robocizny koniecznych do jego przeprowadzenia.

23. Kosztorys może podlegać weryfikacji przez rzeczoznawcę powołanego przez Dyrektora PCPR pod kątem zgodności kosztów remontu zawartych w kosztorysie z cenami rynkowymi
w danym roku.

24. Rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną komisji powołanej przez Dyrektora PCPR, w celu określenia jego zasadności i zakresu planowanych robót remontowych.

25. „Świadczenie” przyznaje się po raz pierwszy po 3 latach funkcjonowania rodziny zastępczej zawodowej.

26. „Świadczenie” przyznaje się nie częściej niż raz na 3 lata, w wysokości nie wyższej
niż 2.000,00 zł.

27. Przyznanie oraz odmowa przyznania „świadczenia” następuje w drodze decyzji administracyjnej.

28. Rodzina zastępcza po zrealizowaniu „świadczenia” składa Dyrektorowi PCPR oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych zasad, że „świadczenie” zostało wykorzystane wraz z fakturami lub rachunkami oraz dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesione wydatki.

29. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 28 skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego „świadczenia” wraz z odsetkami ustawowymi od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranego „świadczenia” do dnia spłaty.

30. Dyrektor PCPR lub osoba przez niego upoważniona dokonuje kontroli wykorzystania „środków finansowych”.

31. Stwierdzenie w ramach kontroli wykorzystania „świadczenia” niezgodnie z jego przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanego „świadczenia” wraz
z odsetkami ustawowymi od pierwszego miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranego „świadczenia” do dnia spłaty.

32. Starosta może odmówić przyznania „świadczenia” lub „środków finansowych”,
w szczególności w przypadku stwierdzenia, że rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nienależycie wywiązała się lub nie wykonała zakresu wymaganych prac remontowych.

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do zasad przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
  2. Załącznik Nr 2 do zasad przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
  3. Załącznik Nr 3 do zasad przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
Wytworzyła: Ewelina Kasperczyk
Data wytworzenia: 2016-11-29 09:56:12
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 11:03:14
Odsłon: 632
Dziennik zmian