Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka pomocy czasowej na czas niesprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem

 Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

1. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.)

2. Rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka potwierdza informacje składając wniosek zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad, o terminie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku
z wypoczynkiem nie później niż 30 dni przed jego zamierzonym rozpoczęciem.

3. W okresie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem rodzinom zastępczym zawodowymi prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.

4. Rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka w złożonym wniosku, o którym mowa w ust.2, może zaproponować kandydata na rodzinę pomocową. Kandydat na rodzinę pomocową składa pisemne oświadczenie zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad, w którym wyraża zgodę na sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie wypoczynku wnioskodawcy. Ostateczna decyzja dotycząca umieszczenia dziecka na czas niesprawowania opieki nad dzieckiem należy do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest umowa z rodziną pomocową na czas sprawowania opieki nad dzieckiem.

6. Zawarta umowa staje się podstawą do umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

7. W okresie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, pod opieką rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka nie może pozostawać żadne z dzieci, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do zasad przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka pomocy czasowej na czas niesprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem
  2. Załącznik Nr 2 do zasad przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka pomocy czasowej na czas niesprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem
Wytworzyła: Administrator
Data wytworzenia: 2016-11-29 09:45:11
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 10:52:52
Odsłon: 467
Dziennik zmian