Zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka - UWAGA ZMIANY.

UWAGA ZMIANY - załącznik do pobrania

 

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 336/2016
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 14 listopada 2016 roku

 

 

1. Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, o którym mowa w art. 57 i 64 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) następuje na podstawie wniosku odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zgodnie
z wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad i dotyczy wyłącznie okresu, w którym w:

a) rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 4 dzieci,

b) rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zatrudnienie osoby do pomocy na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio rodziny zastępczej
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, i może dotyczyć okresu, w którym w:

a) rodzinnym domu dziecka przebywa 4 i mniej niż 4 dzieci,

b) rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej przebywa 3 i mniej niż 3dzieci.

3. Osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich zatrudnia się na podstawie umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

4. Osoba zatrudniona do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej wykonuje pracę w dniach i godzinach ustalonych
z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w ilości max.160 godzin miesięcznie.

5. Za czynności określone w umowie, o której mowa w ust. 3 osoba zatrudniona do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia, wynikającego z rozporządzenia rady ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

6. W przypadku wykonywania zleconych czynności w ramach czasu poniżej ustalonej liczby godzin miesięcznie, stawkę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 ustala się dzieląc kwotę minimalnego wynagrodzenia określonego w ust. 5 przez ustaloną liczbę godzin
i mnożąc przez liczbę godzin w miesiącu, w których faktycznie osoba zatrudniona do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich świadczyła pracę.

7. Rozliczenie z wykonania umowy następuje w okresach miesięcznych po przedłożeniu przez osobę zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich listy wykonanych czynności zgodnie z wzorem listy czynności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad oraz rachunku zgodnie z wzorem rachunku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych zasad uwzględniającego wysokość przysługującego wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

8. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być wyłącznie osoba wskazana lub zaakceptowana przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

9. Osoba zatrudniona do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich winna spełniać następujące warunki:

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nie zostało wobec niej wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich może być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

11. Rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka potwierdza listę wykonanych czynności przedłożoną przez osobę do pomocy zawierającą zakres wykonanych zadań i liczbę przepracowanych godzin określonych w umowie z osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Załącznik:

  1. Załącznik Nr 1 do zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka
  2. Załącznik Nr 2 do zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka
  3. Załącznik Nr 3 do zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka
Wytworzyła: Administrator
Data wytworzenia: 2016-11-29 09:32:40
Opublikowała: Ewelina Kasperczyk
Data publikacji: 2016-11-29 10:40:34
Odsłon: 2169
Dziennik zmian