Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Strona główna
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wersja z: 2016-09-22 13:10:37. Zapisał: Ewelina Kasperczyk

Zadania powiatu wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane przez Centrum:

1. Opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  a) rehabilitacji społecznej,
  b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
3. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
5. Dofinansowanie:
  a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 

Wnioski do pobrania:

  1. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  2. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  3. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej
  4. wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  5. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  6. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych nie prowadzących działalności gospodarczej